Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Queixas, Suxestións e Parabéns

Benvida/o ao sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo. Esta caixa está aberta a que estudantes, persoal e cidadanía en xeral, dispoñan dunha canle a través da que expoñer cuestións relacionadas coa calidade e mellora do servizo público prestado polas unidades, oficinas e servizos da universidade.

As queixas, suxestións e parabéns poden enviarse de xeito anónimo. Se o usuario ou usuaria desexa unha resposta deberá facilitar un correo electrónico ou os datos necesarios para unha resposta por correo ordinario. O prazo de resposta será como máximo de 15 días hábiles.

Este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías e do sistema de recursos administrativos previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas . As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera interesado ou interesada.

Definicións de interese

  • Queixa: Expresión de insatisfacción feita a unha organización con respecto ao seu produto ou servizo prestado ou ao propio proceso de tratamento das queixas, onde se agarda unha resposta ou resolución explícita ou implícita.
  • Reclamación: Queixa debida a un incumprimento de requisitos do servizo prestado, do sistema de xestión da calidade ou dos compromisos establecidos nas cartas de servizos.
  • Suxestión: Expresión onde se recomendan melloras nos produtos e servizos prestados que non necesariamente supón insatisfacción ou descontento.
  • Demanda: Expresión en ton de esixencia de novos servizos ou ampliación dos xa existentes. Non se trata dunha queixa ou reclamación xa que non se relacionan cunha percepción de prestación incorrecta do servizo nin representan ningún incumprimento de requisitos. O ton esixente das demandas diferénciaas das suxestións. Aínda así poden proporcionar información valiosa sobre as expectativas dos usuarios ou usuarias.
  • Parabén: Expresión positiva e/ou agradecemento respecto aos produtos e servizos prestados por unha organización.