Facultade de Comercio

Equipo Decanal

O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

DECANA

Consuelo Currás Valle

SECRETARIA DO CENTRO

María Jesús Barsanti Vigo

VICEDECANOS/AS

VICEDECANO DE RELACIÓNS EXTERNAS E ALUMNADO

Jacinto González Dacosta

VICEDECANA DE INTERCAMBIOS E RELACIÓNS INTERNACIONAIS

Araceli González Crespán

VICEDECANO DE PROFESORADO E ORGANIZACIÓN

Emilio García Roselló

SECRETARÍA DO DECANATO