Facultade de Comercio

Xunta de Facultade

Composición

EQUIPO DECANAL

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR PERMANENTE

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO PERMANENTE

ESTUDANTADO GRAO

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS